הזמנות ומשלוחים

אזורי השירות המעודכנים נכון למועד זה הינם בכל תחומי מדינת ישראל [להוציא ישובי האוטונומיה הפלשתינית].

יובהר כי על אף האמור לעיל ל"הובי שופ" הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

הזנת ההזמנה במאגרי החברה, מתבצעת בהליך PENDING [השהייה] עד 3 ימי עסקים ולאחר אישור החברה לפרטי ההזמנה מבוצע סליקת התשלום בכפוף לאישור חברת האשראי.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה על ידי החברה ואישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

רק ביצוע הזמנה באמצעות תהליך ההזמנה שבסיומו יידרש הלקוח למסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב, ולאחר אישור החברה והפקת אישור חיוב מאת חברת האשראי, ייתן תוקף להזמנה ולביצועה. כל צורת תקשורת אחרת עם החברה לענייו המוצרים לרבות משלוח הודעת דואר אלקטרוני אינם מחייבים את החברה.

אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומותנה, בין היתר, בכך שהמוצר או הפריט הנבחר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. במידה ואילו מן המוצרים או הפריטים שבהזמנה אינם נמצאים במלאי החברה, תודיע החברה ללקוח על כך. החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר או הפריט החסר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כנגד החברה ובלבד שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ושילם, לחברה בגין המוצר או הפריט החסר או שהחברה תבטל את החיוב בגין המוצר או הפריט החסר במידה ובוצע.

ביצוע ההזמנה יעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לכבד סוגי כרטיסי אשראי אלה או לאפשר סליקתם של כרטיסי אשראי נוספים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

אספקת המוצרים תתבצע לא יאוחר מ14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי "הובי שופ" וחברת האשראי.

המוצר/ים המוזמנים ושתמורתם שולמה ונפרעה, יסופקו ללקוח באמצעות דואר שליחים לא יאוחר מ14 ימי עסקים ממועד אישור החברה וביצוע התשלום או אם בחר בכך הלקוח, באיסוף אישי במשרדי החברה על פי תיאום מראש ואישור בכתב ובהצגת תעודת זהות וכרטיס אשראי שממנו בוצע התשלום.

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. לא ניתן להשאיר הזמנה שלא בכתובת היעד המדויקת ואצל המזמין.

במידה והלקוח בחר באופציה של איסוף עצמי של המוצר, יאסוף הלקוח את המוצר מהחברה תוך 14 ימי עסקים ובתיאום טלפוני מראש .

כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לרכישה מקוונת, על אף האמור יתכן ומוצרים שונים יאזלו מן המלאי מפעם לפעם ועל כן תימנע מכירתם באופן זמני. כמו כן מוצרים ופריטים שונים יכול ויפסק ייצורם בשל החלפת קולקציה ו/או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומשכך לא תתאפשר רכישתם לאחר אזלתם מן המלאי.

התמונות באתר הן לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין אופן תצוגת הפריטים והמוצרים, לרבות צבעי הפריטים והמוצרים ובין נראות המוצרים בפועל זאת כפועל יוצא מאיכות והעברת הצילום המועבר למחשב.

"הובי שופ" אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתה: כוח עליון, שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או מבצעים צבאיים ו/או תקלות טכניות אחרות אצלה או בחברת השליחויות.


מדיניות החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל כפי שמופיע באתר "הובי שופ"  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד השירות יחזיר מכתב תשובה המאשר את קבלת הפניה.

מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי.

מובהר כי תוצאות ביטול עסקה כאמור, הן כקבוע בסעיף 14ה' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

החברה רשאית לבטל ההזמנה כולה או חלקה:

אם נפלה טעות בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו.

במידה והוזמן מוצר או פריט אשר אזל מן המלאי.

כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע.

אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש.

הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח יבוטל.